وقتی کسی کاری را که قرار است انجام بدهد خراب می کند میگویند دسته گل به آب داد.